Apache log4net� SDK Documentation - Microsoft .NET Framework 4.0

XmlLayoutSchemaLog4j�Constructor

Constructs an XMLLayoutSchemaLog4j

Overload List

Constructs an XMLLayoutSchemaLog4j

public�XmlLayoutSchemaLog4j();

Constructs an XMLLayoutSchemaLog4j.

public�XmlLayoutSchemaLog4j(bool);

See Also

XmlLayoutSchemaLog4j Class | log4net.Layout Namespace